strelicapočetna stranica strelicauvjeti financiranja

PONUDA STAMBENIH KREDITA

Erste & Steiermärkische Bank d.d.
1. Stambeni krediti s ostatkom vrijednosti (Kreditni kalkulator)

Iznos kredita: do 250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, uz valutnu klauzulu* (60% do 80% kredita podrazumijeva iznos kredita u otplati, a 20% do 40% kredita podrazumijeva ostatak vrijednosti kredita)

Rok povrata: do 30 godina

Namjena: kupnja i/ili komunalno uređenje građevinske čestice, kupnja ili izgradnja stambenog prostora, dogradnja/rekonstrukcija ili kupnja/izgradnja garaže uz kupnju/izgradnju stambenog prostora, zatvaranje stambenih kredita u drugim bankama, financiranje stanova u izgradnji uključujući predujam/polog/kaparu

Naknada: 1%, min. 250 kn

MODEL KAMATNA STOPA* EFEKTIVNA KAMATNA STOPA IZNOS U EUR ROK POVRATA INSTRUMENTI OSIGURANJA STATUS KLIJENTA
MODEL I

6,60%

6,70%

7,20%

6,90%

7,00%

7,54%

od 10.000,00

do 15.000,00

do 10g.

jamac

obvezan status klijenta

MODEL II

6,60%

6,70%

7,20%

6,90%

7,00%

7,54%

od 10.000,00

do 20.000,00

do 13g.

hipoteka u omjeru 1:1 uz jamca ili policu životnog osiguranja

od 20.000,01

do 30g.

MODEL III

6,60%

6,70%

7,20%

6,90%

7,00%

7,54%

od 10.000,00

do 20.000,00

do 10g.

hipoteka u omjeru 1:1,25 uz policu životnog osiguranja

* ovisno o ocjeni kreditne sposobnosti klijenta

Efektivna kamatna stopa izračunata je uz navedene uvjete: iznos kredita 100.000,00 EUR, iznos ostatka vrijednosti 40.000,00 EUR, rok otplate 360 mjeseci (trošak osiguranja nije uključen u izračun EKS).

Instrumenti osiguranja - Za Model II polica osiguranja života osigurane svote u visini minimalno 40% iznosa kredita, za Model III polica osiguranja života osigurane svote u visini minimalno 20% iznosa kredita.

Uz stambene kredite s ostatkom vrijednosti u mogućnosti ste:

 • birati dio kredita koji ćete otplaćivati postupno (od 60% do 80%) i dio - ostatak vrijednosti koji možete vratiti po otplati dijela glavnice koji se otplaćuje u anuitetima i to kada želite: odmah ili postupno (od 20% do 40%)
 • birati kredit bez jamaca
 • birati kredit bez depozita
 • birati veći iznos kredita uz nižu mjesečnu otplatu

Posebna pogodnost:

 • birajte kredit bez jamaca
 • birajte kredit bez depozita
 • birajte veći iznos kredita uz nižu mjesečnu otplatu

Ostale posebne pogodnosti:

 • mogućnost uplate većeg iznosa od iznosa mjesečne otplate, prema vlastitim željama, bez naknade
 • mogućnost realizacije beskamatnog kredita za opremanje doma
 • bržu obradu kreditnih zahtjeva i osobni pristup klijentu
 • mogućnost kupnje stana u izgradnji - do upisa hipoteke na stan u izgradnji i konačnog plasmana kredita primjenjuje se kamatna stopa 1 p.p. više od redovne kamatne stope na stambene kredite (navedene u tablici), prije završetka gradnje i upisa hipoteke može se do 30% iznosa kredita (maksimalno 20.000 EUR) isplatiti na račun prodavatelja na ime pologa sukladno predugovor/ugovoru o kupoprodaji nekretnine
 • stambenim kreditom Erste banke u mogućnosti ste refinancirati i predujam, odnosno vlastito učešće u kupoprodajnoj cijeni te imate mogućnost financiranja poreza na promet nekretnina i ostalih troškova do iznosa 1.500 EUR vezanih uz stambeni kredit (trošak javnog bilježnika, procjene vrijednosti nekretnine, osiguranje nekretnine i sl.)
 • po isteku kredita Korisnik može jednokratno vratiti preostali iznos kredita ili produžiti rok povrata i ostatak vrijednosti kredita vraćati putem mjesečnih anuiteta

Krediti se odobravaju u kunskoj protuvrijednosti uz valutnu klauzulu u EUR. Mjesečne otplate se plaćaju u kunama po srednjem tečaju Erste banke za EUR na dan uplate.

Obvezni instrumenti osiguranja

 • Izjava suglasnosti o zapljeni primanja za svakog sudionika u kreditu ovjerena kod javnog bilježnika,
 • vlastita mjenica svakog sudionika u kreditu,
 • Izjava sukladno članku 183 ovršnog zakona (obična zadužnica) ovjerena kod javnog bilježnika,
 • za kredite uz hipoteku na nekretnini potrebno je sudužništvo supružnika mjenicom bez procjene kreditne sposobnosti. Ukoliko sudužništvo supružnika služi istovremeno i za povećanje kreditne sposobnosti potrebno je dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija

 • ispunjen obrazac Kreditni zahtjev,
 • potvrda o primanjima ovjerena od strane poslodavca,
 • za umirovljenike potvrda o visini mirovine, koju je ovjerio HZMO,
 • original zadnje platne liste ili mirovine (odnosno ovjerena kopija) za sve sudionike u kreditu,
 • preslike osobnih iskaznica sudionika u kreditu s upisanim prebivalištem na području RH,
 • dokument na kojem je vidljiv MBG,
 • potpisana Izjava suglasnosti o korištenju MBG-a,
 • potpisana Izjava suglasnosti o objedinjavanju i obradi podataka kreditnog izvješća HROK-a za sve sudionike u kreditu,
 • za sudionike u kreditu koji su uposleni kod društava sa manje od 10 zaposlenih, slobodnih zanimanja i obrtnika potrebna je informacija o bonitetu (BON2/SOL2 društva/obrta) original ili kopija ovjerena od strane FINA-e, odnosno od strane banke koja ga izdaje, ne starija od 15 dana,
 • original Izvatka iz zemljišnih knjiga, ne stariji od 30 dana,
 • procjenu vrijednosti nekretnine, osim u slučaju da se radi o novoj nekretnini,
 • policu osiguranja založene nekretnine vinkuliranu u korist Banke.

Ukoliko je sudionik u kreditu zaposlen u obrtu/slobodnom zanimanju dostavlja još:

 • IP obrazac za proteklu godinu koji je ovjerio poslodavac,
 • pregled isplata plaće za tekuću godinu.

Vlasnici obrta i slobodna zanimanja dostavljaju još:

 • fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar, te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela – za slobodna zanimanja,
 • prijavu poreza na dohodak sa pregledom poslovnih primitaka i izdataka te rješenje Porezne uprave za posljednju godinu,
 • pregled primitaka i izdataka za tekuću godinu,
 • izvadak o prometu preko žiro računa banke ili informacije o bonitetu BON2/SOL2 (original ili kopija ovjerena od strane FINA-e, odnosno od strane banke koja ga izdaje), ne starija od 15 dana,
 • potvrda Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez.

Ukoliko je korisnik kredita pomorac na stranom brodu potrebno je priložiti još:

 • potvrdu poslodavca/agencije o radnom statusu i mjesečnim primanjima u posljednjih 12 mjeseci
 • kopiju (original na uvid) pomorske knjižice iz koje je vidljiv ukrcaj i iskrcaj s broda
 • ugovor o radu koji je produživan najmanje jednom u zadnjih godinu dana
 • devizni račun otvoren u Banci preko kojeg prima plaću

Osoba zaposlena u inozemstvu:

 • potvrda poslodavca o radnom statusu i mjesečnim primanjima

DOKUMENTACIJA OVISNO O NAMJENI STAMBENOG KREDITA

Za kupnju stambenog prostora potreban je kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika.

Za kupnju stambenog prostora u izgradnji potreban je i ZK izvadak za česticu na kojoj se gradi objekt.

Za kupnju građevinskog zemljišta, izgradnju i dogradnju stambenog prostora:

 • pravomoćno rješenje o uvjetima građenja za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2, odnosno pravomoćna potvrda glavnog projekta za zgrade čija je građevinska površina veća od 400 m2
 • za kupnju građevinskog zemljišta potreban je još kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika
 • za izgradnju i dogradnju stambenog prostora potreban je još troškovnik, kopija projekta za izgradnju (original na uvid), ukoliko je objekt upisan u zemljišne knjige prije 01.10.2007. sa zabilježbom da nema priložene građevinske dozvole, a ista nije ishodovana, potrebno je dostaviti odgovarajuće uvjerenje nadležnog upravnog tijela da za predmetni objekt nije potrebna dozvola i/ili rješenje o izvedenom stanju, odnosno dostaviti uporabnu dozvolu za predmetni objekt

Za komunalno uređenje građevne čestice:

 • konačna rješenja o dozvoljenim komunalnim priključcima te računi na temelju kojih će Banka izvršiti plaćanja na žiro račune komunalnih poduzeća

Ukoliko je dokumentacija na stranom jeziku potrebno je dostaviti prijevod dokumentacije na hrvatski jezik ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Po isteku kredita Korisnik može jednokratno vratiti preostali iznos kredita ili produžiti rok povrata i ostatak vrijednosti kredita vraćati putem mjesečnih anuiteta.

Posebne pogodnosti:

 • Mogućnost kupnje stana u izgradnji - do upisa hipoteke na stan u izgradnji i konačnog plasmana kredita primjenjuje se kamatna stopa 1 p.p. više od redovne kamatne stope na stambene kredite (navedene u tablici), prije završetka gradnje i upisa hipoteke može se do 30% iznosa kredita (maksimalno 20.000 EUR) isplatiti na račun prodavatelja na ime pologa sukladno predugovor/ugovoru o kupoprodaji nekretnine
 • Stambenim kreditom Erste banke u mogućnosti ste refinancirati i predujam, odnosno vlastito učešće u kupoprodajnoj cijeni te imate mogućnost financiranja poreza na promet nekretnina i ostalih troškova do iznosa 1.500 EUR vezanih uz stambeni kredit (trošak javnog bilježnika, procjene vrijednosti nekretnine, osiguranje nekretnine i sl.)

Kreditna sposobnost

 • Potrebna primanja svih sudionika u kreditu izračunavaju se na zahtjev kao dio ukupne kreditne sposobnosti klijenta.

Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju, ukoliko se za istom ukaže potreba. Ukoliko je dokumentacija na stranom jeziku potrebno je dostaviti prijevod dokumentacije na hrvatski jezik ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Ostalo

 • Korisnici kredita mogu biti punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.
 • Ukoliko ne udovoljava traženim uvjetima, tražitelj kredita može ponuditi od 1 do 3 sudužnika.
 • STATUS KLIJENTA podrazumijeva otvoren tekući ili drugi račun u Banci preko kojeg se ostvaruje barem jedno od slijedećih stalnih primanja: plaća, mirovina, naknada za mlijeko i slične redovne mjesečne naknade, poslovanje po žiro računu za vlasnike društva, obrta i slobodna zanimanja.
 • Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravati dugoročne kredite fizičkim osobama ukoliko krajnji rok dospijeća kredita podrazumijeva životnu dob sudionika u kreditu veću od 65 godina.
 • Za korisnike kredita koji su umirovljenici i otplaćuju kredit administrativnom zabranom, jednokratna naknada za obradu kredita uvećava se za iznos troška otplate kredita putem administrativne zabrane od strane HZMO-a. Trošak otplate kredita putem administrativne zabrane od strane HZMO-a ovisi o ukupnom broju mjesečnih otplata kredita, a iznosi 5,5 kuna po izvršenoj obustavi mjesečno.

2. Stambeni krediti (Kreditni kalkulator)

Namjena:

 • kupnja i/ili komunalno uređenje građevinske čestice,
 • kupnja ili izgradnja stambenog prostora,
 • kupnja stambenog prostora u izgradnji,
 • dogradnja, rekonstrukcija stambenog prostora ili kupnja/izgradnja garaže uz kupnju/izgradnju stambenog prostora
 • zatvaranje stambenih kredita u drugim bankama.

Iznos kredita: do 250.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, uz valutnu klauzulu u EUR. Mjesečne otplate se plaćaju u kunama po srednjem tečaju Erste banke za EUR na dan uplate.

Rok povrata: do 30 godina za osobe sa statusom klijenta uz mogućnost počeka do 12 mjeseci

Naknada:

 • 1% od odobrenog iznosa kredita za kupnju
 • 1,25% od odobrenog iznosa kredita za izgradnju/dogradnju/rekonstrukciju, min. 250 kn
MODEL KAMATNA STOPA* EFEKTIVNA KAMATNA STOPA IZNOS U EUR ROK POVRATA INSTRUMENTI OSIGURANJA GARANTNI POLOG
MODEL I

obvezan status klijenta

6,60%

6,70%

7,20%

7,53%

7,66%

8,25%

od 10.000,00

do 20.000,00

do 13 g.

hipoteka u omjeru 1:1 ili jamac

10%

od 20.000,01

do 30 g.

hipoteka u omjeru 1:1 uz jamca ili policu životnog osiguranja

MODEL II

obvezan status klijenta

6,85%

6,90%

7,20%

7,19%

7,24%

7,56%

od 10.000,00

do 20.000,00

do 13 g.

hipoteka u omjeru 1:1,2 ili jamac

-

od 20.000,01

do 30 g.

hipoteka u omjeru 1:1,2 uz jamca ili policu životnog osiguranja

MODEL III

bez statusa klijenta

6,85%

6,90%

7,20%

7,84%

7,89%

8,25%

od 10.000,00

do 20.000,00

do 13 g.

hipoteka u omjeru 1:1,15 ili jamac

10%

od 20.000,01

do 25 g.

hipoteka u omjeru 1:1,15 uz jamca ili policu životnog osiguranja

**Model za hrvatske državljane zaposlene u inozemstvu

6,85%

6,90%

7,20%

8,20%

8,26%

8,65%

od 10.000,00

do 20.000,00

do 13 g.

hipoteka u omjeru 1:1,15 uz jamca ili policu životnog osiguranja

10%

od 20.000,01

do 25 g.

* ovisno o ocjeni kreditne sposobnosti klijenta

** model za hrvatske državljane zaposlene u inozemstvu ili kod inozemnih poslodavaca

Efektivna kamatna stopa izračunata je uz iznad navedene uvjete, iznos kredita 100.000,00 EUR, rok otplate 300 mjeseci,naknada 1%.

Instrument osiguranja - Polica životnog osiguranja za modele I, II i III stambenih kredita sklapa se u visini osigurane svote minimalno 30% od iznosa kredita, a za model** minimalno 40% od iznosa kredita.

Posebne pogodnosti:

 • Mogućnost kupnje stana u izgradnji - do upisa hipoteke na stan u izgradnji i konačnog plasmana kredita primjenjuje se kamatna stopa 1 p.p. više od redovne kamatne stope na stambene kredite (navedene u tablici), prije završetka gradnje i upisa hipoteke može se do 30% iznosa kredita (maksimalno 20.000 EUR) isplatiti na račun prodavatelja na ime pologa sukladno predugovor/ugovoru o kupoprodaji nekretnine.
 • Mogućnost refinanciranja predujma odnosno vlastitog učešća u kupoprodajnoj cijeni, te mogućnost financiranja poreza na promet nekretnina i ostalih troškova do iznosa 1.500 EUR vezanih uz stambeni kredit (trošak javnog bilježnika, procjene vrijednosti nekretnine, osiguranje nekretnine i sl.).

3. Adaptacijski krediti (Kreditni kalkulator)
 • Iznos kredita: do 50.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, uz valutnu klauzulu*
 • Rok povrata: do 20 godina uz mogućnost počeka do 6 mjeseci
 • Naknada: 2% od odobrenog iznosa kredita
 • Namjena:adaptacija stambenog prostora
KAMATNA STOPA* EFEKTIVNA KAMATNA STOPA IZNOS U EUR INSTRUMENTI OSIGURANJA GARANTNI POLOG

7,15%

7,25%

7,75%

8,31%

8,44%

9,04%

do 7.000,00

 

10%

od 7.000,01 do 20.000,00

hipoteka u omjeru 1:1,5 ili jamac

od 20.000,01 do 50.000,00

hipoteka u omjeru 1:1,5 uz jamca ili

hipoteka u omjeru 1:1,5 uz policu životnog osiguranja ili

hipoteka u omjeru 1:2

* ovisno o ocjeni kreditne sposobnosti klijenta

Efektivna kamatna stopa je izračunata uz iznad navedene uvjete, iznos kredita 20.000,00 EUR, rok otplate 240 mjeseci (trošak osiguranja nije uključen u izračun EKS).

Instrument osiguranja - Polica životnog osiguranja sklapa se u visini osigurane svote minimalno 40% od iznosa kredita.

Nije potrebno imati ušteđena dodatna sredstva namijenjena za garantni polog jer se isti, kada je potreban, može isplatiti iz odobrenog kredita.

Kreditna sposobnost

 • Potrebna primanja svih sudionika u kreditu izračunavaju se na zahtjev kao dio ukupne kreditne sposobnosti klijenta.

Obvezni instrumenti osiguranja

 • Izjava suglasnosti o zapljeni primanja za svakog sudionika u kreditu ovjerena kod javnog bilježnika,
 • vlastita mjenica svakog sudionika u kreditu,
 • Izjava sukladno članku 183 ovršnog zakona (obična zadužnica) ovjerena kod javnog bilježnika,
 • za kredite uz hipoteku na nekretnini potrebno je sudužništvo supružnika mjenicom bez procjene kreditne sposobnosti. Ukoliko sudužništvo supružnika služi istovremeno i za povećanje kreditne sposobnosti potrebno je dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija

 • ispunjen obrazac Kreditni zahtjev,
 • potvrda o primanjima ovjerena od strane poslodavca,
 • za umirovljenike potvrda o visini mirovine, koju je ovjerio HZMO,
 • original zadnje platne liste ili mirovine (odnosno ovjerena kopija) za sve sudionike u kreditu,
 • preslike osobnih iskaznica sudionika u kreditu s upisanim prebivalištem na području RH,
 • dokument na kojem je vidljiv MBG,
 • potpisana Izjava suglasnosti o korištenju MBG-a,
 • potpisana Izjava suglasnosti o objedinjavanju i obradi podataka kreditnog izvješća HROK-a za sve sudionike u kreditu,
 • za sudionike u kreditu koji su uposleni kod društava sa manje od 10 zaposlenih, slobodnih zanimanja i obrtnika potrebna je informacija o bonitetu (BON2/SOL2 društva/obrta) original ili kopija ovjerena od strane FINA-e, odnosno od strane banke koja ga izdaje, ne starija od 15 dana,
 • original Izvatka iz zemljišnih knjiga, ne stariji od 30 dana,
 • procjenu vrijednosti nekretnine, osim u slučaju da se radi o novoj nekretnini,
 • policu osiguranja založene nekretnine vinkuliranu u korist Banke.

Ukoliko je sudionik u kreditu zaposlen u obrtu/slobodnom zanimanju dostavlja još:

 • IP obrazac za proteklu godinu koji je ovjerio poslodavac,
 • pregled isplata plaće za tekuću godinu.

Vlasnici obrta i slobodna zanimanja dostavljaju još:

 • fotokopiju obrtnice i/ili Rješenje o upisu u obrtni registar, te fotokopiju o svim statusnim promjenama, odnosno Rješenje o upisu u registar nadležnog tijela – za slobodna zanimanja,
 • prijavu poreza na dohodak sa pregledom poslovnih primitaka i izdataka te rješenje Porezne uprave za posljednju godinu,
 • pregled primitaka i izdataka za tekuću godinu,
 • izvadak o prometu preko žiro računa banke ili informacije o bonitetu BON2/SOL2 (original ili kopija ovjerena od strane FINA-e, odnosno od strane banke koja ga izdaje), ne starija od 15 dana,
 • potvrda Porezne uprave da su podmireni svi doprinosi te plaćen porez.

Ukoliko je korisnik kredita pomorac na stranom brodu potrebno je priložiti još:

 • potvrdu poslodavca/agencije o radnom statusu i mjesečnim primanjima u posljednjih 12 mjeseci
 • kopiju (original na uvid) pomorske knjižice iz koje je vidljiv ukrcaj i iskrcaj s broda
 • ugovor o radu koji je produživan najmanje jednom u zadnjih godinu dana
 • devizni račun otvoren u Banci preko kojeg prima plaću (osim kod Modela **)

Osoba zaposlena u inozemstvu:

 • potvrda poslodavca o radnom statusu i mjesečnim primanjima

DOKUMENTACIJA OVISNO O NAMJENI STAMBENOG KREDITA

Za kupnju stambenog prostora potreban je kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika.

Za kupnju stambenog prostora u izgradnji potreban je i ZK izvadak za česticu na kojoj se gradi objekt.

Za kupnju građevinskog zemljišta, izgradnju i dogradnju stambenog prostora:

 • pravomoćno rješenje o uvjetima građenja za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2, odnosno pravomoćna potvrda glavnog projekta za zgrade čija je građevinska površina veća od 400 m2
 • za kupnju građevinskog zemljišta potreban je još kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika
 • za izgradnju i dogradnju stambenog prostora potreban je još troškovnik, kopija projekta za izgradnju (original na uvid), ukoliko je objekt upisan u zemljišne knjige prije 01.10.2007. sa zabilježbom da nema priložene građevinske dozvole, a ista nije ishodovana, potrebno je dostaviti odgovarajuće uvjerenje nadležnog upravnog tijela da za predmetni objekt nije potrebna dozvola i/ili rješenje o izvedenom stanju, odnosno dostaviti uporabnu dozvolu za predmetni objekt

Za adaptaciju stambenog prostora potreban je troškovnik.

Za komunalno uređenje građevne čestice:

 • konačna rješenja o dozvoljenim komunalnim priključcima te računi na temelju kojih će Banka izvršiti plaćanja na žiro račune komunalnih poduzeća

Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju, ukoliko se za istom ukaže potreba. Ukoliko je dokumentacija na stranom jeziku potrebno je dostaviti prijevod dokumentacije na hrvatski jezik ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Ukoliko je dokumentacija na stranom jeziku potrebno je dostaviti prijevod dokumentacije na hrvatski jezik ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Ostalo

 • STATUS KLIJENTA podrazumijeva otvoren tekući ili drugi račun u Banci preko kojeg se ostvaruje barem jedno od sljedećih stalnih primanja: plaća, mirovina, naknada za mlijeko i slične redovne mjesečne naknade, poslovanje po žiro računu za vlasnike društva, obrta i slobodna zanimanja. Status klijenta, kada je obvezan, može se ostvariti naknadno, najkasnije u roku 3 mjeseca od odobrenja i puštanja kredita u tečaj
 • Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravati dugoročne kredite fizičkim osobama ukoliko krajnji rok dospijeća kredita podrazumijeva životnu dob sudionika u kreditu veću od 65 godina, iznimno uz policu osiguranja života vinkuliranu u korist Banke može biti do 70 godina.
 • za korisnike kredita koji su umirovljenici i otplaćuju kredit administrativnom zabranom, jednokratna naknada za obradu kredita uvećava se za iznos troška otplate kredita putem administrativne zabrane od strane HZMO-a. Trošak otplate kredita putem administrativne zabrane od strane HZMO-a ovisi o ukupnom broju mjesečnih otplata kredita, a iznosi 5,5 kuna po izvršenoj obustavi mjesečno.

Za kupnju stambenog prostora potreban je kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika.

Za kupnju stambenog prostora u izgradnji potreban je i ZK izvadak za česticu na kojoj se gradi objekt.

Za kupnju građevinskog zemljišta, izgradnju i dogradnju stambenog prostora:

 • pravomoćno rješenje o uvjetima građenja za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2, odnosno pravomoćna potvrda glavnog projekta za zgrade čija je građevinska površina veća od 400 m2
 • za kupnju građevinskog zemljišta potreban je još kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika
 • za izgradnju i dogradnju stambenog prostora potreban je još troškovnik, kopija projekta za izgradnju (original na uvid), ukoliko je objekt upisan u zemljišne knjige prije 01.10.2007. sa zabilježbom da nema priložene građevinske dozvole, a ista nije ishodovana, potrebno je dostaviti odgovarajuće uvjerenje nadležnog upravnog tijela da za predmetni objekt nije potrebna dozvola i/ili rješenje o izvedenom stanju, odnosno dostaviti uporabnu dozvolu za predmetni objekt

Za adaptaciju stambenog prostora potreban je troškovnik.

Za komunalno uređenje građevne čestice:

 • konačna rješenja o dozvoljenim komunalnim priključcima te računi na temelju kojih će Banka izvršiti plaćanja na žiro račune komunalnih poduzeća

Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju, ukoliko se za istom ukaže potreba. Ukoliko je dokumentacija na stranom jeziku potrebno je dostaviti prijevod dokumentacije na hrvatski jezik ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Ostalo

 • Krediti su namijenjeni za kupnju stambenog prostora ili kupnju garaže uz kupnju/izgradnju stambenog prostora te zatvaranje te refinanciranje predujma, odnosno vlastitog učešća u kupoprodajnoj cijeni.
 • Korisnici kredita mogu biti punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.
 • Ukoliko korisnik kredita nije u stalnom radnom odnosu ili je osoba na porodiljnom dopustu kredit se može odobriti uz kreditno sposobnog sudužnika.
 • Ukoliko ne udovoljava traženim uvjetima, tražitelj kredita može ponuditi od 1 do 3 sudužnika.
 • Poželjno je da svi sudionici u kreditu nisu zaposleni kod istog poslodavca.
 • Samo jedan sudionik u kreditu može biti jedno od slijedećih zanimanja: vlasnik obrta, slobodno zanimanje, osoba zaposlena u društvu/obrtu/slobodnom zanimanju sa manje od 5 zaposlenih, osoba zaposlena u inozemstvu, osoba koja prima mirovinu iz inozemstva ili pomorac na stranom brodu. U slučaju da je takva osoba korisnik kredita, Banka može tražiti kreditno sposobnog sudužnika.
 • Sudionici u kreditu ne mogu biti slijedeće osobe osim ukoliko ponude kreditno sposobnog sudužnika: zaposlenici društava u stečaju, osobe koje primaju isključivo invalidninu ili mirovinu za malodobno dijete, osobe na neprekinutom bolovanju duljem od 40 dana.
 • Sudionici u kreditu fizičkih osoba ne mogu biti zaposlenici kod pravnih osoba, obrtnika, slobodnih zanimanja, koja imaju iskazanu blokadu u posljednjih 6 mjeseci veću od 15 dana.
 • STATUS KLIJENTA podrazumijeva otvoren tekući ili drugi račun u Banci preko kojeg se ostvaruje barem jedno od slijedećih stalnih primanja: plaća, mirovina, naknada za mlijeko i slične redovne mjesečne naknade, poslovanje po žiro računu za vlasnike društva, obrta i slobodna zanimanja.
 • Banka zadržava diskrecijsko pravo ne odobravati dugoročne kredite fizičkim osobama ukoliko krajnji rok dospijeća kredita podrazumijeva životnu dob sudionika u kreditu veću od 65 godina. Izuzetno navedena životna dob može biti do 70 godina ukoliko taj sudionik u kreditu ponudi policu osiguranja života, vinkuliranu u korist Banke.
 • Banka nije obvezna predočavati osnove svojih Odluka u svezi pojedinog zahtjeva.

REALIZACIJA UVJETA IZ PONUDE I KONTAKTI:

Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Filijala Trešnjevka

Ozaljska 33

Tel: 062 37 2595

Fax:062 37 2597


Gabrijela Horvat Savić

Viši savjetnik za građane

tel: 062 37 2067

ghorvat@erstebank.com


Andrea Unković

Direktor Filijale

tel: 062 37 2112

aunkovic@erstebank.com